XXXIX Sesja Rady Gminy Łomazy

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40/ z w o ł u j ę XXXIX sesję Rady Gminy Łomazy
z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Łomazy na lata 2023-2029.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łomazy wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łomazy z wykonania budżetu za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łomazy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łomazy II.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomazy na lata 2023-2038.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Łomazy.
14. Podjęcie uchwały przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół z terenu Gminy Łomazy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Łomazy uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Łomazy.
1) Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Łomazy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres do 3 lat.
18. Oświadczenia i wnioski Radnych Gminy Łomazy.
19. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 13.00 w sali świetlicy OSP Studzianka 25, 21-532 Łomazy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

           Andrzej Wiński